Türbanlı Baldızım kaymak gibiydi

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass

cumartesi gü nü de bizden doğ ru niş anlı sı yla gö rü ş meye giderdi.
Cumartesi gü nleri eş im akş amma kaddar, beende ö ğ leye kaddar ç alı ş ı rı m.
O hafta Cuma baldı zı m geldi evde ablası yla sohbet falan ediyorlar, beende bilgisayar odası nda bilgisayarı n baş ı nda hafta iç i aldı ğ ı m digital fotoğ raf makinesinin ö zelliklerini inceliyorum.
Bu ö zelliklerden biiride gü venlik kamerası gibi kullanı labilmesiymiş .
Bu ilgimi ç ekmiş ti.
Ertesi gü n ö ğ leye kaddar ç alı ş tı ğ ı m iç in bu ö zelliğ i test etmeye karar verdim.
Gerekli ayarları yaptı m, sabah bilgisayarı aç tı m fotoğ raf makinesini koridordaki portmantonun ü zerine yerleş tirdim.
İ nternete girdim, gerekli ayarları yaptı m.
Fotoğ raf makinesi banaa her yarı m saatte biir biirer dakikalı k gö rü ntü maili gö nderecekti.
Bu testten kimsenin haberi yoktu.
İ ş yerimde ç alı ş ı rken biir mail geldi.
Bizim evim koridoru, karş ı da yatak odası nı n kapı sı solda oturma odası na giriş .
Gayet net gö rü ntü , zamanı test etmek iç in saatime baktı m ve ½ saat sonra bakalı m gene gelecek mi diye beklemeye baş ladı m.
½ saat sonra gene biir mail geldi.
Kı sa filmi aç tı m gene aynı gö rü ntü , ok makine gü zel ç alı ş ı yor falan derken biirden baldı zı m ç ı rı lç ı plak oturma odası ndan ç ı kı p bizzim yatak odası na girdi.
Ş ok olmuş tum, biirden aklı mda biir sü rü soru iş areti? Evde baş kası da varr mı ydı ? Ç ı plak ne yapı yordu? Ö ğ len ç ı kı p hemen yakı n olan eve gittim amma baldı zı m ö ğ leye kaddar ç ı kmı ş tı evde yoktu.
Bu durumdan eş ime falan bahsetmeden biir sonraki haftayı bekledim.
Sonraki hafta sonu kamerayı yatak odamı zı tam gö rebilecek biir escort güngören yere gizledim mail kapasitesi max 1 dakikalı k film alabildiğ inden ayarları her dakika 1 mail ş eklinde ayarladı m.
İ ş yerime gidene kaddar zaten 10 tane gelmiş ti.
Gü lay’ı n yatak odamı za ilk giriş i saat 10:15 te falan oldu.
Ü zerini ç ı kardı odada, ç ekmeceden ablası nı n saten mini geceliğ ini aldı ve giydi.
Altı na ç amaş ı r giymedi.
Sonra odadan ç ı ktı ve biiraz sonra elinde bi salatalı kla tekrar geldi.
Yoksa tü rbanla gezen baldı zı m bakire değ imliydi.
Sikim kazı k gibi olmuş tu.
Mailin biiri bitmeden yenisi geliyor kesintisiz izliyordum ne yaptı ğ ı nı .
Yatağ a yattı bacakları nı aç ı p salatalı ğ ı aş ağ ı yukarı sü rtmeye baş ladı , diğ er eliyle de gö ğ ü slerini okş uyordu.
Sonra yavaş ç a itti salatalı ğ ı .
Santim santim kayboldu salatalı k ekrandan.
Sonra Gü lay bacakları nı biirleş tirip dizlerini gö ğ sü ne ç ekerek yatakta kı vranmaya baş ladı .
Salatalı k hala amı ndaydı .
Nefes almadan izliyordum.
Sonra orgazm oldu ve odadan ç ı ktı .
10 dakika sonra bornozla tekrar geldi odaya.
Yatağ ı dü zeltti, geceliğ i yerine koydu, salatalı ğ ı aldı ve tekrar ç ı ktı odadan.
Bundan sonra baldı zı mı sikmek iç in delirmeye baş ladı m.
Bakire değ ildi.
Bü yü k ihtimalle niş anlı sı na vermiş ti.
Bu ş ekilde 3 hafta daha izledim.
En sonunda en azgı n olacağ ı nı tahmin ettiğ im biir anda eve gitmeye karar verdim.
Biir cumartesi gene hazı rlı kları mı yapı p beklemeye baş ladı m.
Tam yatağ a uzanı p salatalı ğ ı nı hazı rladı ğ ı zaman ofisten ç ı kı p evin yolunu tuttum.
10 dakikalı k mesafeyi gidene kaddar o escort zeytinburnu da kı vama gelirdi.
Sessizce kapı yı aç tı m, sonra sesli olarak kapattı m ve Gü lay been geldim diye seslendim.
Oturma odası na bakı p “Hala kalkmadı n mı diyerek onun yattı ğ ı odaya yö neldim ve geç erken aa burada mı ydı n diyerek bizzim yatak odamı za girdim.
Toplanmaya fı rsatı olmamı ş tı ve yorganı n altı na girmiş ti.
Eminim orada ç ı rı l ç ı plak yatı yordu.
Heyecandan o da beende ö lecektik.
Bu arada tanışmak isteyen ciddi bayanlar beenii ekleyin ismim Ferit msn [email protected] Kalk bakalı m tembel beraber kahvaltı yapalı m diyerek hı zlı ca yorganı aç tı m.
Salatalı k elindeydi ve bu sefer gecelikte giymemiş ti.
ü zerini ö rtmeye ç alı ş tı amma izin vermedim.
Buna ne gerek varr canı m? Beenden isteseydin ya” dedim.
Ama sen ablamı n kocası sı n” dedi.
Beende ne fark eder ikinizi de mutlu ettikten sonra, ikinizin de olurum dedim.
Bu arada fermuarı mı aç ı p sikimi ç ı kardı m ve baş ı nı sikime bastı rdı m.
İ ş tahla yalamaya baş ladı .
Sikimi taş akları mı deli gibi yalı yordu.
Bu arada beende soyunup yatağ a girdim.
Bu arada tanı ş mak isteyen ciddi bayanlar msn [email protected] ekleyin beeni.
O kö rpe gü neş gö rmemiş beyaz vü cudunu ö pü p yalamaya baş ladı m.
Gö ğ ü sler taş gibiydi, sikimi zorlukla ağ zı ndan alabildim ve dur biirazda been seni yalamak istiyorum” dedim.
Kendini sereserpe bı raktı yatağ a ve sadece” istediğ in gibi yala dedi.
Boynundan baş ladı m, taş gibi gö ğ ü sleri yuvarlak uç ları sivri ve iyice koyulaş mı ş .
Sonra yavaş ç a amı na indim.
Dilimin ilk dokunduğ u anı gö rmeliydiniz, yay gibi escort şişli gerildi vü cudu, elleriyle bacakları nı aç abildiğ i kaddar aç tı .
Yalamaya dilimi amı na sokmaya baş ladı m.
Kendinden geç ti ressmen.
Ohhh dedi.
10-15 dakika amı nı arka deliğ ini yaladı m.
Sonra dudakları na yumuldum.
O hala bacakları nı dizlerinin altı ndan kavramı ş kendine doğ ru ç ekmiş vaziyette duruyordu.
Amı gerilmiş , suları aka aka yarağ ı mı bekliyor.
Sikimin baş ı nı tam giriş e yasladı m.
Yavaş ca yü klenmeye baş ladı m.
Sı cacı k karanlı kta yara yara ilerledi sikim ve sonunda kası kları mı z biirbiirine yapı ş ı nca bacakları nı bı rakı p sı kı ca sarı ldı boynuma ve deli gibi ö pmeye baş ladı dudakları mdan, beende hareketlenmeye pompalamaya baş ladı m.
Ç ı ğ lı klar atiyor, “iş te bu, hayal ettiğ im kendimi tatmin ederken dü ş ü ndü ğ ü m tam olarak buydu” diye mı rı ldanı yordu.
Sonra onu yatakta domalttı m been yere indim ayakta belinden sı kı ca tuttum prezervatifimi takarak amı ndan tekrar geç irdim.
Bu sefer nazik ve yavaş değ ildim.
Sert sert ve hoyratç a sikiyordum.
Been arkadan vurdukç a yan taraftaki aynadan gö ğ ü slerinin oynaması nı izliyordum.
Bu beenii daha da sert sikmem iç in tahrik ediyordu.
Gulaysa artı k inlemiyor ç ı ğ lı klar atı yordu ressmen.
Amı nı n iç inde sikim kası lmaları hissetmeye baş ladı .
Amı sikimi sı kı ş tı rı p sı kı ş tı rı p bı rakı yordu.
Beende dayanamadı m bu duruma ve boş almaya baş ladı m.
Normalden ç ok daha erken boş alı yordum amma bu am dayanı lacak gibi değ ildi.
Sonra ikimizde yı ğ ı ldı k yatağ a.
Harikaydı n diye biir ö pü cü k kondurdu dudağ ı ma.
Anlat bakalı m ne zaman bozuldu kı zlı ğ ı n dedim.
Niş anlı sı na vermiş .
Niş anlı sı bunu mutlu edemiyormuş .
Hem egoist hem de hemencecik bitiyor diye anlattı .
Ama bundan sonra sorunum yok dedi.
Evlenirlerse daha rahat hareket edebileceğ iz.
.

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

ADD YOUR COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kartal escort didim escort antep escort tuzla escort adapazarı escort adapazarı escort bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis sakarya escort adana escort