Türbanlı Baldızım kaymak gibiydi

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass

cumartesi gü nü de bizden doğ ru niş anlı sı yla gö rü ş meye giderdi.
Cumartesi gü nleri eş im akş amma kaddar, beende ö ğ leye kaddar ç alı ş ı rı m.
O hafta Cuma baldı zı m geldi evde ablası yla sohbet falan ediyorlar, beende bilgisayar odası nda bilgisayarı n baş ı nda hafta iç i aldı ğ ı m digital fotoğ raf makinesinin ö zelliklerini inceliyorum.
Bu ö zelliklerden biiride gü venlik kamerası gibi kullanı labilmesiymiş .
Bu ilgimi ç ekmiş ti.
Ertesi gü n ö ğ leye kaddar ç alı ş tı ğ ı m iç in bu ö zelliğ i test etmeye karar verdim.
Gerekli ayarları yaptı m, sabah bilgisayarı aç tı m fotoğ raf makinesini koridordaki portmantonun ü zerine yerleş tirdim.
İ nternete girdim, gerekli ayarları yaptı m.
Fotoğ raf makinesi banaa her yarı m saatte biir biirer dakikalı k gö rü ntü maili gö nderecekti.
Bu testten kimsenin haberi yoktu.
İ ş yerimde ç alı ş ı rken biir mail geldi.
Bizim evim koridoru, karş ı da yatak odası nı n kapı sı solda oturma odası na giriş .
Gayet net gö rü ntü , zamanı test etmek iç in saatime baktı m ve ½ saat sonra bakalı m gene gelecek mi diye beklemeye baş ladı m.
½ saat sonra gene biir mail geldi.
Kı sa filmi aç tı m gene aynı gö rü ntü , ok makine gü zel ç alı ş ı yor falan derken biirden baldı zı m ç ı rı lç ı plak oturma odası ndan ç ı kı p bizzim yatak odası na girdi.
Ş ok olmuş tum, biirden aklı mda biir sü rü soru iş areti? Evde baş kası da varr mı ydı ? Ç ı plak ne yapı yordu? Ö ğ len ç ı kı p hemen yakı n olan eve gittim amma baldı zı m ö ğ leye kaddar ç ı kmı ş tı evde yoktu.
Bu durumdan eş ime falan bahsetmeden biir sonraki haftayı bekledim.
Sonraki hafta sonu kamerayı yatak odamı zı tam gö rebilecek biir escort güngören yere gizledim mail kapasitesi max 1 dakikalı k film alabildiğ inden ayarları her dakika 1 mail ş eklinde ayarladı m.
İ ş yerime gidene kaddar zaten 10 tane gelmiş ti.
Gü lay’ı n yatak odamı za ilk giriş i saat 10:15 te falan oldu.
Ü zerini ç ı kardı odada, ç ekmeceden ablası nı n saten mini geceliğ ini aldı ve giydi.
Altı na ç amaş ı r giymedi.
Sonra odadan ç ı ktı ve biiraz sonra elinde bi salatalı kla tekrar geldi.
Yoksa tü rbanla gezen baldı zı m bakire değ imliydi.
Sikim kazı k gibi olmuş tu.
Mailin biiri bitmeden yenisi geliyor kesintisiz izliyordum ne yaptı ğ ı nı .
Yatağ a yattı bacakları nı aç ı p salatalı ğ ı aş ağ ı yukarı sü rtmeye baş ladı , diğ er eliyle de gö ğ ü slerini okş uyordu.
Sonra yavaş ç a itti salatalı ğ ı .
Santim santim kayboldu salatalı k ekrandan.
Sonra Gü lay bacakları nı biirleş tirip dizlerini gö ğ sü ne ç ekerek yatakta kı vranmaya baş ladı .
Salatalı k hala amı ndaydı .
Nefes almadan izliyordum.
Sonra orgazm oldu ve odadan ç ı ktı .
10 dakika sonra bornozla tekrar geldi odaya.
Yatağ ı dü zeltti, geceliğ i yerine koydu, salatalı ğ ı aldı ve tekrar ç ı ktı odadan.
Bundan sonra baldı zı mı sikmek iç in delirmeye baş ladı m.
Bakire değ ildi.
Bü yü k ihtimalle niş anlı sı na vermiş ti.
Bu ş ekilde 3 hafta daha izledim.
En sonunda en azgı n olacağ ı nı tahmin ettiğ im biir anda eve gitmeye karar verdim.
Biir cumartesi gene hazı rlı kları mı yapı p beklemeye baş ladı m.
Tam yatağ a uzanı p salatalı ğ ı nı hazı rladı ğ ı zaman ofisten ç ı kı p evin yolunu tuttum.
10 dakikalı k mesafeyi gidene kaddar o escort zeytinburnu da kı vama gelirdi.
Sessizce kapı yı aç tı m, sonra sesli olarak kapattı m ve Gü lay been geldim diye seslendim.
Oturma odası na bakı p “Hala kalkmadı n mı diyerek onun yattı ğ ı odaya yö neldim ve geç erken aa burada mı ydı n diyerek bizzim yatak odamı za girdim.
Toplanmaya fı rsatı olmamı ş tı ve yorganı n altı na girmiş ti.
Eminim orada ç ı rı l ç ı plak yatı yordu.
Heyecandan o da beende ö lecektik.
Bu arada tanışmak isteyen ciddi bayanlar beenii ekleyin ismim Ferit msn [email protected] Kalk bakalı m tembel beraber kahvaltı yapalı m diyerek hı zlı ca yorganı aç tı m.
Salatalı k elindeydi ve bu sefer gecelikte giymemiş ti.
ü zerini ö rtmeye ç alı ş tı amma izin vermedim.
Buna ne gerek varr canı m? Beenden isteseydin ya” dedim.
Ama sen ablamı n kocası sı n” dedi.
Beende ne fark eder ikinizi de mutlu ettikten sonra, ikinizin de olurum dedim.
Bu arada fermuarı mı aç ı p sikimi ç ı kardı m ve baş ı nı sikime bastı rdı m.
İ ş tahla yalamaya baş ladı .
Sikimi taş akları mı deli gibi yalı yordu.
Bu arada beende soyunup yatağ a girdim.
Bu arada tanı ş mak isteyen ciddi bayanlar msn [email protected] ekleyin beeni.
O kö rpe gü neş gö rmemiş beyaz vü cudunu ö pü p yalamaya baş ladı m.
Gö ğ ü sler taş gibiydi, sikimi zorlukla ağ zı ndan alabildim ve dur biirazda been seni yalamak istiyorum” dedim.
Kendini sereserpe bı raktı yatağ a ve sadece” istediğ in gibi yala dedi.
Boynundan baş ladı m, taş gibi gö ğ ü sleri yuvarlak uç ları sivri ve iyice koyulaş mı ş .
Sonra yavaş ç a amı na indim.
Dilimin ilk dokunduğ u anı gö rmeliydiniz, yay gibi escort şişli gerildi vü cudu, elleriyle bacakları nı aç abildiğ i kaddar aç tı .
Yalamaya dilimi amı na sokmaya baş ladı m.
Kendinden geç ti ressmen.
Ohhh dedi.
10-15 dakika amı nı arka deliğ ini yaladı m.
Sonra dudakları na yumuldum.
O hala bacakları nı dizlerinin altı ndan kavramı ş kendine doğ ru ç ekmiş vaziyette duruyordu.
Amı gerilmiş , suları aka aka yarağ ı mı bekliyor.
Sikimin baş ı nı tam giriş e yasladı m.
Yavaş ca yü klenmeye baş ladı m.
Sı cacı k karanlı kta yara yara ilerledi sikim ve sonunda kası kları mı z biirbiirine yapı ş ı nca bacakları nı bı rakı p sı kı ca sarı ldı boynuma ve deli gibi ö pmeye baş ladı dudakları mdan, beende hareketlenmeye pompalamaya baş ladı m.
Ç ı ğ lı klar atiyor, “iş te bu, hayal ettiğ im kendimi tatmin ederken dü ş ü ndü ğ ü m tam olarak buydu” diye mı rı ldanı yordu.
Sonra onu yatakta domalttı m been yere indim ayakta belinden sı kı ca tuttum prezervatifimi takarak amı ndan tekrar geç irdim.
Bu sefer nazik ve yavaş değ ildim.
Sert sert ve hoyratç a sikiyordum.
Been arkadan vurdukç a yan taraftaki aynadan gö ğ ü slerinin oynaması nı izliyordum.
Bu beenii daha da sert sikmem iç in tahrik ediyordu.
Gulaysa artı k inlemiyor ç ı ğ lı klar atı yordu ressmen.
Amı nı n iç inde sikim kası lmaları hissetmeye baş ladı .
Amı sikimi sı kı ş tı rı p sı kı ş tı rı p bı rakı yordu.
Beende dayanamadı m bu duruma ve boş almaya baş ladı m.
Normalden ç ok daha erken boş alı yordum amma bu am dayanı lacak gibi değ ildi.
Sonra ikimizde yı ğ ı ldı k yatağ a.
Harikaydı n diye biir ö pü cü k kondurdu dudağ ı ma.
Anlat bakalı m ne zaman bozuldu kı zlı ğ ı n dedim.
Niş anlı sı na vermiş .
Niş anlı sı bunu mutlu edemiyormuş .
Hem egoist hem de hemencecik bitiyor diye anlattı .
Ama bundan sonra sorunum yok dedi.
Evlenirlerse daha rahat hareket edebileceğ iz.
.

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

ADD YOUR COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sex hikaye antep escort tuzla escort izmir escort izmir escort izmir escort film izle Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com ataköy escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti escort mecidiyeköy şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort bakırköy escort otele gelen escort Escort ankara Ankara escort bayan Ankara rus escort Eryaman escort bayan Etlik escort bayan Ankara escort bayan Escort sincan Escort çankaya şişli escort şişli escort seks hikayeleri ankara escort gaziantep escort istanbul escort kocaeli escort kocaeli escort keçiören escort etlik escort sex hikayeleri çankaya escort şirinevler escort Antalya escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort siirt escort görükle escort bayan Escort numberoneescorts.com muğla escort cfimi.com hurilerim.com kızılay escort esat escort Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort escort bahis forum balçova escort alsancak escort gaziemir escort bornova escort konak escort buca escort karşıyaka escort mersin escort istanbul escort bingöl escort bodrum escort bolu escort bursa escort çanakkale escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort sivas escort porno izle bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort